סיפורי הצלחה

"יפה כוחה של פשרה מכוח הדין" 

הסנהדרין